registruotis

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai.


Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau  JTS), siekdama užtikrinti, kad JTS veikla visose jai pavestose srityse būtų maksimaliai vieša, skaidri ir veiksminga, vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę.


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

 

Veiksmų plano vykdymo ataskaitos (2023 m.)


Per paskutinius 3 metus korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų nustatyta nebuvo.

 

Elektroninio pašto adresu korupcija@vilniusjts.eu galima pranešti tiek apie netinkamą ar galimai korupcijos požymių turinčią JTS darbuotojų veiklą, tiek įtarus, kad pareiškėjai ar projektų vykdytojai netinkamai naudojasi JTS administruojamos ES paramos lėšomis. Pranešimai gali būti ir anoniminiai – jie naudojami kaip korupcijos ar kitų neteisėtų veiksmų prevencijos priemonė.


Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai.


Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


JTS antikorupcinio elgesio taisyklės (įskaitant dovanų politiką ir viešųjų ir privačių interesų derinimą)

 

2015 m. liepos mėnesį visos viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato veiklos sritys buvo įvertintos antikorupciniu požiūriu.
Vertinant JTS veiklą pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. nurodytus kriterijus, buvo nustatyta, kad gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė tokiose JTS vykdomose veiklos srityse:
- viešųjų pirkimų vykdymas ir darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos darbe;
- su ES programų lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimu susijusioje srityje (projektų vertinimas, projektų vykdytojų teikiamų prašymų nagrinėjimas ir vertinimas, projektų ataskaitų tikrinimas, projektų patikrų vietoje atlikimas ir kt.);
- JTS sudaromų sutarčių projektų derinimas.
Atsižvelgiant į JTS įgyvendinamų veiklų pobūdį ir mastą, jų atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams ir tai, kad per pastaruosius 3 metus nebuvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, 2015 m. III ketvirtį buvo atliktas vienos veiklos srities - viešųjų pirkimų vykdymas ir darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos darbe – korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymas yra čia.


2016 m. III ketvirtį buvo atliktas kitos JTS veiklos srities – JTS administruojamų programų techninės pagalbos lėšų panaudojimo ir apskaitos (finansų planavimas ir kontrolė, išlaidų priskyrimo skirtingoms programoms organizavimas, finansinės atskaitomybės ir kitokių ataskaitų teikimas) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymą galite rasti čia.


2017 m. III ketvirtį buvo atliktas JTS veiklos srities – Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo „Interreg V-A“ LietuvosLenkijos bendradarbiavimo programos paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymą galite rasti čia.


2018 m. III ketvirtį buvo atliktas JTS veiklos srities – Darbuotojų atrankos proceso organizavimo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymą galite rasti čia.


2019 m. III ketvirtį buvo atliktas JTS veiklos srities –  Viešųjų pirkimų organizavimo ir darbuotojų dalyvavimo viešųjų pirkimų komisijos darbe korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymą galite rasti čia.


2020 m. III ketvirtį buvo atliktas JTS veiklos srities  Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų vykdytojų prašymų dėl pakeitimų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, projektų ataskaitų tikrinimo ir tvirtinimo organizavimo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymą galite rasti čia.


2021 m. III ketvirtį buvo atliktas JTS veiklos srities  Mokėjimo paraiškų paruošimo ir teikimo Programų įgyvendinime dalyvaujančioms institucijoms organizavimo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurio aprašymą galite rasti čia.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 9 straipsniu, viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato direktorė 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. IP-36 patvirtino sąrašą pareigybių, prieš skiriant į kurias prašoma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją.


Vadovaudamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120, 52 punktu, Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas atliko atsparumo korupcijai reikalavimų įstaigoje įgyvendinimo įsivertinimą ir apskaičiavo įstaigos atsparumo korupcijai lygį (toliau – AKL). 2019 m. balandžio 1 d. AKL yra lygus 0,84. Užpildytus 2019 m. klausimynus (Aprašo 5 priedas) ir įstaigos AKL skaičiavimą galima rasti pridedamuose dokumentuose. 2020 m. kovo 31 d. AKL yra lygus 0,86. Užpildytus 2020 m. klausimynus (Aprašo 5 priedas) ir įstaigos AKL skaičiavimą galima rasti pridedamuose dokumentuose. 2021 m. kovo 8 d. AKL yra lygus 0,86. Užpildytus 2021 m. klausimynus (Aprašo 5 priedas) ir įstaigos AKL skaičiavimą galima rasti pridedamuose dokumentuose. 2022 m. sausio 27 d. AKL yra lygus 0,86. Užpildytus 2022 m. klausimynus (Aprašo 5 priedas) ir įstaigos AKL skaičiavimą galima rasti pridedamuose dokumentuose. 


Vadovaudamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1V-698, 52 punktu, Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas atliko įstaigos atsparumo korupcijai įsivertinimą ir apskaičiavo įstaigos AKL. 2023 m. sausio 31 d. AKL yra lygus 0,86. Užpildytus 2023 m. klausimynus (Aprašo 1 priedas) ir įstaigos AKL skaičiavimą galima rasti pridedamuose dokumentuose. 2024 m. sausio 31 d. AKL yra lygus 0,85. Užpildytus 2024 m. klausimynus (Aprašo 1 priedas) ir įstaigos AKL skaičiavimą galima rasti pridedamame dokumente.


Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas

 

JTS darbuotojai informaciją apie pažeidimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą gali pateikti el. paštu praneseju.apsauga@vrm.lt


Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga komunikacijos vadovė Valerija Machnorylova, tel. 8 614 32124, el. p. valerija.machnorylova@vilniusjts.eu