registruotis

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

 

PRANEŠKITE apie viešojoje įstaigoje Jungtiniame techniniame sekretoriate pastebėtus teisės pažeidimus:

1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; 
2. administracinį nusižengimą;   
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su šiomis įstaigomis.
 

APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PRANEŠTI:

• Elektroniniu paštu. Užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@vrm.lt

Papildomi panešimo apie pažeidimo teikimo būdai (taikomi tik VRM esamiems ir buvusiems darbuotojams ar asmenims, susijusiems su VRM sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.): 

• Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, ant voko nurodant žymą „VRM KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

• Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių adresu Šventaragio g. 2, Vilnius.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.
 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI: 

• Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
• Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapyje https://vrm.lrv.lt/lt/egles-vileikienes-ir-kt-viesasis-saugumas/praneseju-apsauga