registruotis

VEIKLOS SRITYS

 

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra

1.

Bendrosios veiklos sritys

1.1. Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė

1.1.1. Programų techninės pagalbos lėšų panaudojimas ir apskaita (finansų planavimas ir kontrolė, išlaidų priskyrimo skirtingos programoms organizavimas, finansinės atskaitomybės ir kitokių ataskaitų teikimas)

 

 

 

1.1.2. Mokėjimo paraiškų paruošimas ir teikimas Programų įgyvendinime dalyvaujančioms institucijoms

 

 

 

1.1.3. Sekretoriate atliktų tikrinimų/auditų metu gautų rekomendacijų įgyvendinimas ir kontrolė

 

 

1.2. Viešųjų pirkimų organizavimas ir darbuotojų dalyvavimas VP komisijos darbe

1.2.1. Viešųjų pirkimų organizavimas ir kontrolė (informacijos apie VP teikimas, pirkimų poreikio formavimas ir planavimas, pirkimo inicijavimas, darbuotojų dalyvavimas VP komisijų veikloje ir t.t.)

 

 

 

1.2.2. JTS sudaromų sutarčių projektų rengimas ir derinimas

 

 

1.3. Personalo formavimas, valdymas ir administravimas

1.3.1. Darbuotojų atrankos proceso organizavimas

 

 

 

1.3.2. Personalo dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas

 

 

1.4. JTS vidaus dokumentų rengimas ir saugojimas

1.4.1. Vidaus tvarkos dokumentų (įsakymų) rengimo, derinimo ir vykdymo kontrolės organizavimas; dokumentacijos planų rengimas, derinimas, įgyvendinimas; dokumentų saugojimas

2.

ES Programų lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimas

2.1.Paraiškų registravimas, vertinimas, paramos sutarčių pasirašymo organizavimas

 2.1.1. Paraiškų registravimas, projektų vertinimo organizavimas (paraiškų priskyrimas projektų vadovams vertinti, vertinimo organizavimas ir rekomendacijų Programų komitetams pateikimas; rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra) ir paramos sutarčių projektų rengimas ir derinimas

 

 

2.2. Projektų administravimas

2.2.1. Projektų vykdytojų prašymų dėl pakeitimų nagrinėjimas, sprendimų priėmimas

 

 

 

2.2.2. Projektų ataskaitų tikrinimas ir tvirtinimas

 

 

 

2.2.3. Projektų patikrų vietoje atlikimas, pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra

 

 

 

2.2.4. Su projektų įgyvendinimu susijusių pažeidimų nustatymas, tyrimas, sprendimų įgyvendinimo priežiūra

 

 

2.3. Projektų įgyvendinimo tęstinumo priežiūra

2.3.1. Projektų rezultatų tęstinumo priežiūros organizavimas (informacijos rinkimas, vertinimas; tęstinumo ataskaitų tvirtinimas; informacijos pateikimas VRM)

 

 

 

2.3.2. Projektų generuojamų pajamų po projekto pabaigos priežiūra

 

 

2.4. Su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų ir duomenų tvarkymas ir saugojimas

2.4.1. Projektų bylų formavimas ir saugojimas; Informacijos suvedimo į Programų duomenų bazę organizavimas; duomenų saugumo (tęstinumo) užtikrinimas

3.

ES tarptautinio bendradarbiavimo programų viešinimas

3.1. Suteiktos paramos viešinimas

3.1.1. Viešinimo planų rengimo, derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo organizavimas ir priežiūra

 

4.

Sekretoriato paslaugų sutarčių įgyvendinimas

4.1. ES 2014-2020 m. finansinio laikotarpio Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos padalinio (informacinio punkto) Lietuvoje administravimas

 

4.1.1. Potencialių paramos gavėjų konsultavimas projektų finansavimo, paraiškos parengimo klausimais, projektų partnerių konsultavimas projektų įgyvendinimo klausimais

4.1.2. Pagalba projektų vertinime

4.1.3. Pagalba prižiūrint projektus, atliekant projektų patikras vietoje

4.1.4. Informacijos apie Programą ir projektus, Programos pasiektus rezultatus teikimas

4.1.5. Pagalba organizuojant renginius

 

 

4.2. ES 2014-2020 m. finansinio laikotarpio Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos informacinio punkto Lietuvoje veiklos organizavimas

4.2.1. Programos padalinio valdymas ir koordinavimas

4.2.2. Programos viešinimas, pagalba projektų plėtroje ir mokymų rengimas

4.2.3. Informacijos apie Programą skleidimas (renginių organizavimas, bendradarbiavimas su žiniasklaida, projektų rezultatų priežiūra)

 

 

4.3. ES 2014-2020 m. finansinio laikotarpio URBACT III programos nacionalinio URBACT biuro Lietuvoje veiklos organizavimas

4.3.1 Programos padalinio valdymas ir koordinavimas

4.3.2 Programos viešinimas (informacijos apie programos turinį viešinimas, renginių organizavimas)

4.3.3 Informacijos apie Programos rezultatus skleidimas (renginių organizavimas, sklaida žiniasklaidos priemonėmis)

4.3.4 Tarpinstitucinio bendravimo programos temomis skatinimas

 

 

Atnaujinta 2018-11-30